Category

Carrers

Carrers

Senior R&D Engineer

KỸ SƯ CAO CẤP R&D / SENIOR R&D ENGINEER PHÒNG BAN / DEPARTMENT: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT / R&D                                              BÁO CÁO TRỰC TIẾP / DIRECT REPORT: TRƯỞNG PHÒNG R&D / HEAD OF R&D ____________________________________________________________________________________                        1. VAI TRÒ /…
amadmin
7 October, 2019